Укр
Інтернет-магазин Інтернет-магазин

УВАГА: Шановні відвідувачі Сайту https://atlant.ua/, прочитайте умови ПРАВИЛ ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ уважно, оскільки вони містять інформацію щодо обов’язкових умов використання Сайту, зокрема Ваших прав і обов’язків, обмежень і виключень, а також, пункти, які регулюють юрисдикцію спорів і засоби захисту, відповідно до законів української юрисдикції. Якщо Ви не володієте мовою ПРАВИЛ ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ, зверніться будь ласка, до незалежного та професійного перекладача, а за необхідності розуміння змісту умов, зверніться до незалежного юридичного радника. Повідомляємо, що продовження використання Вами Сайту є конклюдентними діями підтвердження розуміння мови, регулюючого законодавства та змісту ПРАВИЛ ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ. 

ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ

Дата опублікування Правил на Сайті: 07 грудня 2018 р.

 Місце укладення: м. Київ   

Адміністрація сайту: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТЛАНТ-УКРАЇНА», що є платником податку на прибуток на загальних підставах та є платником податку на додану вартість, в особі Директора Коваленко Павла Леонідовича, який діє на підставі Статуту, іменоване надалі «Адміністрація Сайту» та/або «Продавець», пропонує: кожному Відвідувачу сайту іменованому надалі «Користувач», публічну оферту правил використання Сайту  https://atlant.ua/ у мережі Інтернет, текст яких, розміщено Адміністрацією Сайту в мережі Інтернет за адресою https://atlant.ua/ua/terms/, а саме, здійснювати використання Сайту на наступних умовах (або у випадку незгоди із нижченаведеними умовами невідкладно припинити використання Сайту).

1. ТЕРМІНОЛОГІЯ

В тексті ПРАВИЛ ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ терміни, в будь-яких відмінках однини і множини розуміються наступним чином:

1.1.«Адміністрація Сайту» та/або «Продавець» – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТЛАНТ-УКРАЇНА» (скорочене найменування: СП ПрАТ «АТЛАНТ-УКРАЇНА»), контактна електронна адреса: [email protected], тел. (044) 503-64-70, а також, будь-які інші особи, уповноважені, підтримувати функціонування, здійснювати контроль та моніторинг Сайту – діючи від імені та в інтересах СП ПрАТ «АТЛАНТ-УКРАЇНА».

1.2.«Акцепт» – повне і беззастережне прийняття (тобто ознайомлення і погодження) Користувачем З умовами Публічної оферти Адміністрації, одним з шляхів, передбачених в п.2.3. Договору.

    Для Акцепту достатньо здійснення конклюдентних дій, відображених в п.2.3. Правил. Такі дії вважаються електронним підписом, відповідно до Закону України «Про електронну комерцію».

Щоб внести зміни до помилково відправленого прийняття пропозиції укласти електронний договір (помилкового акцепту), зокрема у випадку помилки у внесених даних Користувача, необхідно направити Адміністрації Сайту обґрунтованого повідомлення з ідентифікацією Користувача на електронну адресу [email protected] та/або зателефонувати за номером (044) 503-64-70

1.3. «Атака на Сайт» – вчинення протиправних дій щодо Сайту спрямованих на отримання конфіденційних даних, зараження вірусами, виведення з ладу програмного забезпечення тощо, або створення таких умов, при яких унеможливлюється чи ускладнюється доступ до Сайту сумлінним Користувачам Сайту.

1.4.«База даних» – комплекс відомостей (Інформації, Матеріалів та інших даних) в комп’ютерних файлах, інтерфейс доступу до таких даних, що знаходиться за мережевою адресою https://atlant.ua/, а також, інформаційно-довідкова система, яка є програмним забезпеченням, що надає Користувачеві різні можливості, для використання Сайту.

1.5.«База Персональних даних» – сукупність упорядкованих в електронній формі відомостей, які ідентифікують Користувача, а також, зберігаються та обробляються відповідним програмним забезпеченням.

1.6.«Відгуки» – інформаційні текстові матеріали (коментарі) Користувача а також, персональні дані Користувача, розміщені ним самостійно, у відповідній формі, призначеній для залишення відгуків на Сайті. Користувач розуміє та погоджується, що інформація, яка є Відгуком може бути доступною для будь-яких третіх осіб, з моменту залишення Відгуку і Адміністрація Сайту не несе відповідальності за дії, вчинені третіми особами із Відгуком Користувача (їх публікація, оприлюднення демонстрація, тощо).

1.7. «Внесення даних Користувача» (надалі також – «Внесення даних» та/або «Збір даних») – процес повідомлення Сайту Персональних даних та Інформації Користувача, шляхом введення їх у відповідні форми, зокрема для здійснення Замовлення Товару, або для використання інших сервісів Сайту.

1.8. «Договір» та/або «Угода» та/або «Правила» – цим терміном тут та надалі розуміється викладений в цьому документі, за посиланням https://atlant.ua/ua/terms/ електронний публічний договір про Правила використання Сайту, який укладається між Адміністрацією Сайту і Користувачем на умовах Публічної оферти в момент здійснення Акцепту Користувачем її умов.

Невід’ємною частиною Правил є Політика конфіденційності сайту, що є Додатком до Правил Сайту та в подальшому, при згадуванні терміну «Договір» та/або «Угода» та/або «Правила», вважається, що мова йде, в тому числі і щодо Політики конфіденційності Сайту. Користувач погоджується, що у випадку відсутності згоди із умовами Правил Сайту він невідкладно припиняє використання Сайту, оскільки його подальше користування Сайтом засвідчує згоду з усіма умовами Правил Сайту і обов’язок їх дотримуватись.

1.9. «Замовлення» – звернення Користувача до Продавця з проханням продати Товар, що містить інформацію про сукупність Товарів, замовлених Користувачем, Інформацію про Покупця та інші дані необхідні для здійснення оплати та доставки Товару.

1.10. «Інформація» – Матеріали, Відгуки, Персональні дані та інші відомості, що можуть бути технологічно розміщені у Базі даних Сайту.

1.11. «Користувач» – будь-яка фізична, чи юридична особа, чи фізична особа-підприємець, чи організація без статусу юридичної особи, незалежно від форми власності та країни резидентства, незалежно від правового статусу, які здійснюють використання будь-якої із функціональних можливостей (надалі також – «сервісів») Сайту. До Користувачів, також, відносяться (і також іменуються як Користувачі):

«Покупець» – Користувач, який внаслідок оформлення замовлення, укладає договір купівлі-продажу із Продавцем, в порядку і на умовах, передбачених Розділом 3 цих Правил.

«Роботи» – програми які запрограмовані використовувати Сайт, при чому, Адміністрація Сайту може обмежити доступ таких до певних сервісів Сайту, або до Сайту в цілому.

При використанні Сайту, кожен Користувач підтверджує та гарантує наявність у нього належної дієздатності та/або повноважень на вчинення правочину у вигляді прийняття умов. Публічної оферти та/або правочину із здійснення придбання Товару, відповідно до правил законодавства України чи особистого закону відповідної юрисдикції Користувача. Особа, у випадку, відсутності необхідного обсягу дієздатності та/або повноважень на здійснення такого використання Сайту, зобов’язана припинити використання Сайту або залучити уповноваженого представника, який зможе діяти у правовідносинах з Адміністрацією Сайту від імені такої особи.

1.12. «Ліцензія» – невиключний дозвіл Користувача, що надається Адміністрації Сайту на розміщення Відгуків та іншої Інформації в момент їх завантаження. Сторони домовилися, що цей Договір, в частині, що регулює порядок надання невиключного права (дозволу) є ліцензійним договором.

1.13. «Матеріали» – будь-які твори, тексти, графічні (фотографії, ілюстрації, графіка), відео чи аудіо об’єкти, що охороняються авторським та суміжним правом, електронна (цифрова) інформація, документи (їх електронні версії), програмні коди, текст, інформація, дані, повідомлення, коментарі, зображення знаків для товарів та послуг, корисні моделі, промислові зразки, винаходи, торговельні марки (знаки для товарів та послуг), географічні позначення, комерційні найменування, гудвіл,  повідомлення, аудіовізуальні твори та їх складові/елементи, а також, будь-які інші об’єкти права інтелектуальної власності, які технічно можуть бути розміщені в мережі Інтернет, а також, будь-які інші об’єкти (їх частини) права інтелектуальної власності, як такі що відомі наразі, так і ті, що будуть відомі в майбутньому.

1.14. «Повага в Інтернеті» та/або «Мережевий етикет» – моральні та формальні правила поведінки та комунікації у мережі Інтернет, які забороняють таку неповагу як (мінімум) Спам, Флуд, Флейм, Офтопік, або використання неетичної, аморальної лексики, приниження честі чи гідності Адміністрації Сайту, або іншого Користувача (-ів), або третіх осіб, втручання в особисте життя людини, обмеження чи порушення прав та/або свобод, дискримінація з будь-якої ознаки, недостовірна інформація, яка завдає шкоди діловій репутації тощо. Користувачі зобов’язані дотримуватися правил Поваги в Інтернеті при використанні Сайту.

1.15. «Спам» – вид порушення Мережевого етикету, що полягає у масовій розсилці комерційної, політичної та іншої реклами, які не відносяться до Товарів та/або тематики Сайту.

1.16. «Флуд» – вид порушення Мережевого етикету, що полягає в марнослів’ї та/або повідомленнях, які займають (в багатьох випадках) великі обсяги і не носять якоїсь нової чи корисної інформації.

1.17.«Флейм» – словесна війна, яка не має жодного стосунку до початкової теми – один з видів порушення Мережевого етикету.

1.18. «Офтопік» – будь-яке повідомлення, що виходить за межі заздалегідь встановленої теми спілкування – один з видів порушення Мережевого етикету.

1.19. «Непогоджена реклама» – здійснення Користувачем реклами, пропонування чи просування будь-яких інших товарів/робіт/послуг, окрім Товарів Адміністрації Сайту, із використанням Сайту за відсутності попереднього письмового погодження із Адміністрацією Сайту.

1.20. «Персональні дані» – відомості чи сукупність відомостей, що ідентифікують фізичну особу. До відомостей, що ідентифікують особу відносяться, зокрема, але не виключно – ідентифікаційні дані (прізвище, ім’я, по батькові, тощо); контактні дані (адреса, телефон, адреса електронної пошти тощо); споживчі звички; фінансова інформація, ip-адреса (мережевий ідентифікатор) тощо, а для цілей цього Сайту – дані, заявлені необхідними у відповідній формі на Сайті. Надання Персональних даних Користувачем є добровільним, та здійснюється на розсуд Користувача, у випадках коли Користувач має намір використовувати певні сервіси Сайту та/або співпрацювати з Адміністрацією Сайту.

1.21. «Політика конфіденційності Сайту» та/або «Політика» – тут і надалі – невід’ємна частина Правил Сайту (єдине ціле з Правилами Сайту), що розміщена за посиланням https://atlant.ua/ua/privacy-policy/, до якої Користувач приєднується (тобто укладає, як угоду, та без будь-яких виключень погоджується виконувати умови викладені в ній), в момент укладення (Акцепту) цих Правил. Політика вміщує умови конфіденційності інформації, розміщеної Адміністрацією Сайту, порядок поводження з Файлами Cookie та умови обробки Персональних даних Користувачів.

Всі умови Правил, в тому числі Терміни та визначення застосовуються, в тому числі, і в Політиці конфіденційності Сайту.

1.22. «Публічна оферта» – запропонований Адміністрацією Сайту будь-якій фізичній та/або юридичній особі, або фізичній особі-підприємцю, або організації без статусу юридичної особи, незалежно від форми власності та/або країни резидентства, текст цих Правил використання Сайту https://atlant.ua/, відповідно до статті 633, 641 Цивільного кодексу України, укласти з Адміністрацією Сайту, публічний електронний Договір, викладений тут та опублікований за https://atlant.ua/ua/terms/ (в тому числі, викладений у Політиці конфіденційності Сайту, як у невід’ємному додатку за посиланням https://atlant.ua/ua/privacy-policy/), а саме, всіх без виключення викладених тут умов, без обмовок.

1.23. «Сайт» – сукупність об’єднаних веб-сторінок, інтернет-сайт, що розміщений за визначеною мережевою адресою – доменом – https://atlant.ua/ та інші, похідні веб-сторінки, що знаходяться під його управлінням/доменом. Сайт, як і всі його Матеріали (крім Відгуків Користувачів, знаків для товарів та послуг (зображень)) належать Адміністрації Сайту, як законному власнику. Сайт (-ти) містять програмно-апаратні засоби, на яких до відома Користувачів надається інформація про Товари, їх характеристику (асортимент, комплектність, якість), вартість, доставку, порядок оплати, порядок гарантійного обслуговування, Відгуки Користувачів та інше.

Сайт є інтернет-магазином і призначений для представлення та реалізації Товару, зокрема, шляхом вчинення електронного правочину (договору купівлі-продажу). Сайт також використовується для оприлюднення особливої та іншої інформації Адміністрації Сайту, як приватного акціонерного товариства.

1.24. «Сторони» – Користувач і Адміністрація Сайту, що уклали цей Договір.

1.25. «Товар» – продукція, інформацію про яку розміщено на Сайті, з метою його представлення та/або реалізації Користувачам, що включає холодильники, морозильні камери, пральні машини, шафи для вина, торгівельне обладнання, тощо, а також, комплектуючі до них.

1.26.   «Файли Cookie» та/або «Cookie» — це невеликі файли з інформацією про Сайт, які зберігаються в браузері Користувача під час відвідування та користування Сайтом. 

 2.  ПРЕДМЕТ І ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Ці Правила Сайту вважаються публічним електронним договором, відповідно до якого Адміністрація Сайту надала можливість використання Сайту для Користувачів, в порядку та на умовах визначених цим Договором, а Користувач повністю та беззаперечно погоджується із умовами Правил, в тому числі, порядком використання Сайту та його функціональних можливостей.

2.2. Договір діє з моменту здійснення Користувачем Акцепту публічної оферти в порядку, регламентованому пунктом 2.3 Договору, протягом всього строку дії правовідносин між Сторонами, якщо інше не визначено Договором.

При цьому, укладення цього Договору здійснюється шляхом приєднання Користувача до Правил, тобто за допомогою Акцепту Користувачем умов цього Договору (який містить всі істотні умови договору, необхідні для його укладення), без яких-небудь умов, вилучень і обмовок, прийняття в цілому.

2.3. Акцептом в цілому та без будь-яких обмовок/застережень/вилучень дійсної Публічної оферти, тобто повною і безумовною відповіддю про прийняття пропозиції Публічної оферти, відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України, вважається хоча б один з таких фактів:

 • є використання Користувачем Сайту (хоча б одного із функціональних можливостей Сайту) та/або;
 • є Внесення даних Користувачем на Сайті та/або
 • є здійснення Користувачем підтвердження Внесених даних у формах (зокрема, натискання кнопки «Підтвердити  » або «Надіслати відгук » або «Купити в 1 клік», «Надіслати», тощо)
 • інша форма згоди, що ідентифікує Користувача.

2.4. При використанні будь-якого з сервісів Сайту, кожний без виключень Користувач зобов’язується підпорядковуватися правилам і обмеженням, викладеним в даному публічному Договорі приєднання.

2.5. Момент Акцепту дійсної публічної оферти, що визначений у п.2.3., вважається моментом укладення цього електронного Договору. Договір, укладений Користувачем за допомогою Акцепту публічної оферти, має юридичну силу відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України та Закону України «Про електронну комерцію» і є рівносильним договору, підписаному сторонами.

2.6. Користувач розуміє та погоджується, що Сайт та/або Адміністрація Сайту не відповідає за випадки передачі Користувачем свої персональних даних іншим сайтам, за допомогою яких на Сайті здійснюються надання кредитів та/або оплата та/або інші сервіси, що не надаються Сайтом безпосередньо (надалі – «Сайти-партнери»). Передача Інформації таким Сайтам-партнерам не врегульовується цим Договором та/або не є правовідносинами Сторін. При цьому, отримання переданої таким Сайтам-партнерам інформації Сайтом Продавця – є предметом правовідносин між Адміністрацією Сайту та уповноважених осіб Сайтів-Партнерів.

2.7. Адміністрація Сайту може здійснити коригування чи поправки, доповнити або будь-яким іншим чином змінити ці Правила (Публічну оферту) без необхідності попереднього та/або наступного повідомлення Користувача.

2.8. Здійснюючи Акцепт, Користувач надає свою згоду на внесення змін до Договору без отримання будь-якого спеціального підтвердження з боку Користувача та з моменту опублікування Договору в новій редакції (або відомостей про зміни) на Сайті, вважається належним чином повідомлений про умови зміни до Договору.

3. УМОВИ ТА ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРУ

Порядок замовлення Товару

3.1. Товар представлений в каталозі через зразки у вигляді фотографій, ілюстрацій, відео та інструкцій з використання, електронних каталогів які є власністю Адміністрації Сайту. На Сайті розміщується вся необхідна інформація про Товари (їх характеристику, вартість, комплектність, якість), в тому числі, яка є необхідною для здійснення вибору Користувачем.

3.2. Для оформлення замовлень на Сайті Користувач може пройти процедуру вибору Товару (-ів), та здійснити оформлення замовлення шляхом Внесення необхідних даних, згідно з формою (анкетою). Користувач може оформити замовлення в тому числі за телефоном (-ами), вказаним (-и) у верхній чи нижній частині сторінки сайту, в розділі сайту «Контакти» (або замовивши дзвінок), або через форму зворотного зв’язку («Напишіть нам»), або через офіційні сторінки в соціальних мережах, за наступними посиланнями: Facebook;

3.3. Покупець інтернет-магазину має право оформити замовлення на будь-який Товар, представлений на Сайті інтернет-магазину і наявний у Продавця. Час приймання і можливості оформлення Замовлення: з використанням форм та засобів Сайту – 24 /7.

У випадку оформлення замовлення іншими шляхами, в тому числі із використанням послуг кол-центру (за телефоном), форми зворотного зв’язку, тощо, час приймання і можливості замовлення: з 9:00 до 18:00 (Понеділок – П’ятниця), з 10:00 до 17:00 (Субота), Неділя і святкові дні є вихідними (замовлення вказаними способами не приймаються).

При відсутності Товару на складі, менеджер Сайту зобов’язаний повідомити про це Покупця (по телефону або через електронну пошту) протягом 3-х робочих днів з моменту оформлення замовлення, а у випадку неможливості зв’язатися із Покупцем протягом вказаного строку – замовлення анулюється.

3.4. При відсутності товару Покупець має право або замінити його Товаром аналогічної моделі, або відмовитися від даного Товару, або анулювати замовлення.

3.5. При Внесені даних на Сайті Користувач (Покупець) зобов’язується надати достовірну і точну Інформацію про себе і про свої контактні дані, для виконання Адміністрацією Сайту своїх зобов’язань перед Користувачем (Покупцем) і доставки йому Товару.

3.6. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за виконання своїх зобов’язань перед Покупцем із використанням недостовірних даних, внесених Покупцем, в тому числі доставкою Товару за невірною адресою, або вказанням невірної Інформації про Покупця у документах, тощо. У таких випадках Адміністрація Сайту не зобов’язана задовольняти претензії та/або компенсувати збитки чи упущену вигоду Покупця або сплачувати неустойку Покупцю, а доставка Товару вже за вірними реквізитами здійснюється за рахунок Покупця в строки погоджені Сторонами.

 • Адміністрація Сайту має право вимагати відшкодування збитків (в тому числі упущеної вигоди), а також інших витрат понесених Адміністрацією Сайту внаслідок надання недостовірних даних від такого Користувача (а останній зобов’язаний задовольнити такі вимоги Адміністрації Сайту протягом 4 (чотирьох) днів, з моменту направлення претензії).

3.7. Адміністрація Сайту має право зв’язатися із Покупцем для уточнення даних щодо Замовлення. У випадку, якщо внаслідок уточнення виявиться необхідність зміни та/або доповнення Інформації наданої Покупцем, Адміністрація Сайту має право здійснити зміну/доповнення Інформації наданої Користувачем. При цьому уточнення Покупця вважається згодою на зміну Інформації та/або Персональних даних Користувача (Покупця).

3.8. Сторони розуміють та погоджуються, що телефона розмова Покупця із уповноваженою особою (працівником та/або співробітником) Продавця може бути записана та передана третім особам з метою обробки такої та формування/зміни замовлення та/або з метою збору відомостей про якість обслуговування, статистичних даних.

3.9. Після Внесення даних та їх підтвердження, Покупцеві направляється повідомлення про підтвердження замовлення зі сторони Продавця і наявність Товару, на зазначені при оформленні замовлення контакти. Адміністрація Сайту в жодному випадку не відповідає за ненадходження підтвердження, у випадку помилковості/недостовірності реквізитів зазначених Користувачем. При оформленні замовлення по телефону повідомлення про наявність Товару здійснюється за допомогою телефонного зв’язку.

Порядок укладення договору купівлі-продажу Товару

3.10. Інформація, розміщена на сайті Інтернет-магазину, яка містить умови пропозиції покупки Товару (що є в наявності) на умовах передбачених цими Правилами є публічною офертою відповідно до ст.633 Цивільного кодексу України (ЦКУ) на укладення договору купівлі-продажу Товару, якщо інше не передбачено цими Правилами, при цьому акцептом такого договору є:

 •  У випадку обрання форм оплати – безготівкового розрахунку, або оплата картою VISA/MasterCard, або оплата через позику коштів у Сайтів-партнерів – акцептом є факт оформлення замовлення та 100% оплата Товару (передоплата), після чого Користувач набуває статусу Покупця. Датою укладення договору купівлі-продажу у таких випадках вважається дата отримання Продавцем на його рахунок платежу у розмірі 100% вартості замовленого Товару.
 • Строк дії такої публічної оферти Товару не обмежений і припиняється з моменту позначення Товару таким, що відсутній в наявності та/або фізичного видалення Інформації про Товар.

У випадку обрання форми оплати – оплата при отриманні – публічною офертою відповідно до ст.633 Цивільного кодексу України (ЦКУ) на укладення договору купівлі-продажу Товару є факт оформлення замовлення Покупцем, а акцептом – є підтвердження можливості його здійснення Продавцем та фактичне відвантаження Товару, після якого Користувач набуває статусу Покупця. Датою укладення договору купівлі-продажу при цьому, вважається дата підтвердження, надісланого Користувачу (смс-повідомлення та/або електронний лист), а у випадку замовлення засобами телефону – дата завершення розмови із представником Продавця, щодо підтвердження можливості Продавця здійснити продаж і доставку Товару.

При цьому, строк дії оферти не обмежений, але оферта може бути відкликана Покупцем до її акцепту Продавцем, шляхом повідомлення Покупцем про це.

3.11.Покупець має право відмовитися від замовлення в будь-який час до моменту укладення договору купівлі-продажу (що укладається в порядку передбаченому попереднім пунктом. Правил), невідкладно поставивши до відома Адміністрацію Сайту по телефону або через електронну пошту [email protected].

3.12. Приєднуючись до цих Правил Користувач, також, підтверджує, що ознайомлений з розділами Сайту «Про магазин»», «Як купити», «Оплата», «Доставка», «Гарантія»; погоджується з ними і розуміє їх в повній мірі. Адміністрація залишає за собою право змінити викладені у цих розділах Сайту умови без необхідності попереднього та/або наступного повідомлення Користувача, а останній перед вчиненням акцепту договору купівлі-продажу має ознайомитись з їх актуальною редакцією. Зміна назви розділу не впливає на чинність цього положення, яке продовжує діяти, щодо змістовно подібних розділів Сайту.

3.13. Припинення дії укладеного Сторонами договору купівлі-продажу Товару жодним чином не впиває на дійсність цих Правил для обох Сторін та не припиняє дію Правил стосовно Користувача із яким договір купівлі-продажу було припинено.

Порядок оплати Товару, вартість Товару, розрахунки Сторін

3.14. Товар оплачується в національній валюті України при доставці Товару або безготівковим банківським переказом.

3.15. Оплата замовлення за безготівковим розрахунком повинна бути проведена Покупцем протягом 2-х робочих днів з дня підтвердження Замовлення, шляхом 100% авансового перерахування коштів на розрахунковий рахунок Адміністрації Сайту вказаний у підтверджені, яке надійшло Покупцю (рахунок) . При не надходження грошових коштів у зазначений строк, Адміністрація Сайту має право анулювати Замовлення або перенести термін виконання Замовлення.

3.16. Обираючи форму оплати – оплата при отриманні, Покупець також оплачує комісію за переказ грошових коштів за тарифами кур’єрської служби (їх партнерів).

3.17. Вартість Товару, вказана на Сайті включає податок на додану вартість (ПДВ). Однак, Покупець (за відсутності позначення про Безоплатну доставку, щодо конкретного Товару у період акції) також сплачує за доставку (а також, за занос і підйом) Товару в порядку передбаченому у відповідному розділі Сайту за посиланням https://atlant.ua/ua/delivery/, із яким Покупець має ознайомитись до акцепту договору купівлі-продажу. Таким чином, витрати Покупця на доставку, за загальним правилом, не включаються у вартість Товару.

3.18. На прохання Покупця менеджер Сайту зобов’язаний надати (по телефону або за допомогою електронної пошти) додаткову інформацію, необхідну і достатню, з точки зору Покупця, для прийняття ним рішення про покупку Товару.

3.19.  Зазначена на Сайті ціна Товару може бути змінена Адміністрацією Сайту в односторонньому порядку.

3.20. У разі зміни ціни Товару, замовленого Покупцем, менеджер Сайту без зволікань інформує про це Покупця (по телефону або за допомогою електронної пошти) для отримання підтвердження або анулювання замовлення. При відсутності погодження Покупця із новою ціною або у разі неможливості зв’язатися з Покупцем, протягом 2-х робочих днів дане замовлення вважається анульованим.

Доставка Товару

3.21. Доставка Товару, придбаного в Інтернет-магазині, здійснюється кур’єрськими службами, або самостійним вивозом Товару Покупцем, якщо інше не передбачено у відповідному розділі Сайту за посиланням https://atlant.ua/ua/delivery/.

3.22. Відправка замовленого Товару здійснюється протягом 3-х робочих днів з укладення договору купівлі-продажу, в порядку передбаченому цими Правилами. Відправка Товару не здійснюється в суботу, неділю, святкові та неробочі дні. Строки доставки Товару визначаються на компаніями перевізниками та залежать від місцезнаходження Покупця. Орієнтовні строки доставки Товару вказуються у відповідному розділі на Сайті.

3.23. Разом із Товаром Покупцеві надаються такі документи:

 • видаткова накладна, транспортна накладна (видається кур’єрською службою при доставці).
 • інструкція по використанню придбаного товару;
 • гарантійний талон.

3.24. Покупець зобов’язаний у присутності кур’єра або у пункті видачі перевізника виконати прийняття замовленого Товару та здійснити його перевірку за кількістю, перевірку якості, асортименту та комплектності Товару. У випадку наявності недоліків (дефектів) Товару, або виявлення неналежної кількості чи асортименту Товару, Покупець невідкладно повідомляє про це Адміністрацію Сайту та складає разом із представником перевізника, Акт відмови від отримання (прийняття) Товару (або документ за іншою назвою із аналогічним призначенням) із вказанням у ньому причини відмови від Товару (перелік дефектів)  – до прийняття Товару у перевізника.

3.25. Моментом отримання і прийняття Товару Покупцем є момент (в залежності від того, який настав раніше):

 • підписання Покупцем видаткової накладної на Товар (або іншого подібного документа, що підтверджує факт передачі Товару Покупцю), або
 • підписання Покупцем документів перевізника, що підтверджують факт отримання відправлення, що містив Товар, або
 • фактичне отримання Покупцем Товару і вчинення Покупцем дій, що свідчать про прийняття Товару.

3.26. Після прийняття Товару, Товар вважається отриманий в належній кількості, якості та асортименті, що відповідає Замовленню Покупця. Продавець має право не здійснювати розгляд претензій Покупця стосовно неналежної кількості та/або асортименту Товару після прийняття Товару Покупцем. Розгляд претензій стосовно неналежної якості Товару, після його прийняття здійснюється за правилами гарантійного обслуговування, визначених в гарантійному талоні, у цих Правилах та у відповідному розділі Сайту «Гарантія» (або інша подібна назва).

Обмін належного Товару

3.27. Покупець має право обміняти непродовольчий Товар належної якості на аналогічний у Продавця, якщо Товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням.

3.28. Обмін Товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (зокрема, наявна оригінальна фабрична упаковка, не має слідів використання: подряпин, потертостей, сколів тощо), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцю разом з проданим Товаром.

3.29. Тільки якщо не момент обміну аналогічного Товару немає у продажу, Покупець має право або придбати будь-які інші Товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості, або розірвати договір та одержати назад гроші у розмірі вартості повернутого Товару, або здійснити обмін Товару на аналогічний при першому ж надходженні відповідного Товару в продаж. Продавець зобов’язаний у день надходження товару в продаж повідомити про це Покупця, який вимагає обміну Товару.

3.30. Покупець розуміє, що придбаний ним Товар не підлягає обміну та/або поверненню якщо пройшло більше 14 календарних днів з моменту купівлі Товару, не рахуючи дня купівлі та/або якщо Товар міститься в переліку товарів, які поверненню та обміну не підлягають (зокрема це  матеріали (деревоволокнисті і деревостружкові плити,фанера) і скло, нарізані або розкроєні під розмір) та/або не дотримано умови пунктів розміщених вище в цьому підрозділі «Обмін належного Товару» Правил (умови щодо відсутності використання Товару).

3.31. Покупець розуміє та погоджується, що у випадку якщо вимога Покупця не відповідає умовам будь-якого з пунктів розміщених вище в цьому підрозділі «Обмін належного Товару», він залишає за Адміністрацією Сайту право відмовити Покупцеві в обміні або поверненні Товару.

3.32. При відмові від договору купівлі-продажу Адміністрація Сайту повертає Покупцю суму, сплачену Покупцем, за винятком витрат Продавця на доставку від Покупця повернутого товару.

3.33. У випадках обміну належного Товару, повернення Товару Продавцю проводиться за рахунок Покупця.

Порядок повернення Товару неналежної якості, гарантійне обслуговування

3.34. На Товари, придбані за договором купівлі-продажу із Адміністрацією Сайту, встановлено гарантійний строк. Гарантійний строк зазначається в гарантійному талоні, що додається до Товару.

3.35. Покупець зобов’язується відразу, якщо ним помічено дефекти Товару, надати фотоматеріали бракованого і / або несправного на його погляд Товару Адміністрації Сайту.

3.36. У разі виявлення протягом гарантійного терміну недоліків в Товарі, Покупець має право на їх безоплатне усунення в розумний строк або відповідне зменшення купівельної ціни.

3.37. У разі виявлення протягом гарантійного строку істотних недоліків в Товарі, які виникли з вини виробника (що, при необхідності підтверджується висновком експертизи), Покупець має право на розірвання договору купівлі-продажу і повернення сплаченої суми за Товар, або за наявності Товару на складі Продавця – здійснити заміну Товару на Товар аналогічної моделі, або на будь-який інший Товар з відповідним перерахуванням купівельної ціни, в установленому Законом України “Про захист прав споживачів” порядку.

3.38. Покупець розуміє та погоджується, що усунення недоліків Товару, здійснюється до моменту спливу гарантійного строку, здійснюється лише за наявності вини Продавця (Виробника) у їх виникненні та лише за наявності випадків на які розповсюджується гарантія.

3.39. Гарантійне обслуговування не здійснюється (Гарантія не розповсюджується), якщо:

 • недоліки, виникли з вини Покупця (неправильної експлуатації, обслуговування, самостійного лагодження або інших дій Покупця);
 • недоліки, виникли внаслідок дій третіх осіб (за яких Продавець не відповідає), дії природних чинників, які знаходяться (знаходилися) поза межами нормального (звичайного) прояву природних сил, дії обставин непереборної сили;
 • недоліки, виникли внаслідок фізичного (нормального) зносу Товару;
 • недоліки виникли внаслідок випадків, на які не розповсюджується Гарантія;
 • Покупцем здійснювався самостійний ремонт Товару (або ремонт Товару із залученням інших осіб, крім уповноважених сервісних центрів Продавця);
 • у Покупця відсутні документи, що підтверджують особу Покупця;
 • якщо Товар використовувався не за призначенням;
 • недоліки виникли внаслідок впливу надмірно високої температури та/або прямого сонячного чи іншого опромінення та/або в результаті впливу хімічних речовин та/або механічного пошкодження;
 • за інших випадків, якщо такі передбачені документами на Товар та/або гарантійним талоном.

3.40. Інформація про уповноважені сервісні центри Покупця (адреси, телефони, інші реквізити), про порядок звернення за гарантійним обслуговуванням до Продавця (уповноважених сервісних центрів), гарантійні зобов’язання та інші послуги, пов’язані з утриманням чи ремонтом продукції надана Продавцем шляхом розміщення їх на Сайті та/або в документах на товар (гарантійному талоні).

 4. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АДМІНІСТРАЦІЇ САЙТУ

4.1. Адміністрація Сайту не несе жодної відповідальності за будь-які помилки, граматичні/орфографічні чи інші помилки, або неточності, які можуть бути виявлені в Матеріалах, що містяться на Сайті.

4.2. Умови пропозиції конкретного Товару, що розміщений на Сайті можуть змінюватися Продавцем, в тому числі після прийняття Замовлення до виконання і до моменту передачі Товару Одержувачу.

4.3. Адміністрація Сайту не несе жодної відповідальності за висловлювання і думки Користувачів Сайту, залишені в якості Відгуків, навіть, якщо такі порушують права третіх осіб (в тому числі, але не виключно права інтелектуальної власності, особисті права) та/або їх законні інтереси. Адміністрація Сайту не може бути змушена відшкодовувати збитки за такі Відгуки. Втім Адміністрація Сайту намагатиметься видаляти Відгуки Користувачів, якщо такі порушують Мережевий етикет та/або права чи законні інтереси третіх осіб.

4.4. Вся Інформація та Матеріали надаються на цьому Сайті на умовах “як вона є”, без будь-яких гарантій, як явних, так і непрямих

4.5. Адміністрація не несе відповідальності за неможливість Користувача заповнювати форми (анкети) на Сайті та не несе відповідальності (не відшкодовує жодних збитків чи упущеної вигоди) за неможливість Користувача придбати Товар.

4.6. Відповідальність Продавця за зміну умов пропозиції Товару порівняно з вказаними в пропозиції обмежується тим, що Покупець має право відмовитися від придбання Товару і вимагати повернення сплачених за нього коштів (якщо вони оплачені).

4.7. Адміністрація Сайту не несе відповідальність, та не може бути змушена нести відповідальність, за перевізника чи кур’єрську службу (чи за їх співробітників), чи за банки та їх платіжні системи, чи за можливі протиправні дії інших третіх осіб щодо Користувача, так і за протиправні дії Користувача проти інших Користувачів чи третіх осіб.

4.8. Адміністрація Сайту не несе відповідальність за шкоду, збитки або витрати (реальні або можливі), що виникли в зв’язку з цим Сайтом, його використанням або неможливістю використання, в тому числі не несе відповідальність за:

 • Неналежне функціонування Сайту, неполадки в телекомунікаційних, комп’ютерних, електричних та інших суміжних системах;
 • Дії або бездіяльність платіжних систем, чи інших платіжних (банківських) систем, а також за затримки пов’язані з їх роботою;
 • Затримки чи збої в процесі здійснення операції обробки/оформлення/підтвердження Замовлення;
 • За будь-які порушення чи помилки (в тому числі технічні) в роботі Сайту;
 • За випадки незабезпечення безпеки чи конфіденційності відповідної Інформації, крім випадків умисного розповсюдження Адміністрацією Сайту Інформації, яку Користувач визнав конфіденційною письмово повідомивши про це Адміністрацію Сайту;
 • За обмеження доступу на Сайт Користувачу;
 • За заподіяння шкоди, збитку, втрату Інформації чи за нанесення різної іншої шкоди особам, які виникли при користуванні сервісом Сайту, у тому числі, втрати прибутку, клієнтів або даних і будь-які інші матеріальні втрати, понесені внаслідок відвідування Сайту або неможливості його відвідування, а також внаслідок надмірної довіри до будь-якої інформації, прямо або побічно отриманої на Сайті від Користувача (-ів);
 • За відсутність у Користувача необхідних технічних засобів для використання Сайту.

4.9. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за дії Сайтів-партнерів щодо Користувачів, в тому числі, дії Сайтів-партнерів, щодо Персональних даних Користувачів, переданих на виконання Замовлення Користувача чи з іншою метою;

4.10. Користувач розуміє та погоджується, що Адміністрація Сайту не відповідає за порушення роботи, чи неналежне надання послуг чи інші дії Сайтів-партнерів. Користувач зобов’язаний завжди уважно і ретельно читати правила функціонування, умови про тарифи та інші правила Сайтів-партнерів, в тому числі, якщо їх сервіси розміщуються на Сайті.

4.11. У будь-якому випадку, Адміністрація Сайту не відшкодовує упущену вигоду.

4.12. За будь-яких умов, сума збитків, які можуть бути виплачені Користувачеві/Покупцеві, в зв’язку з порушенням його прав (в т.ч. при використанні Сайту та/або в зв’язку з невиконанням Замовлення та/або його неналежним виконанням, іншими порушеннями прав Користувача/Покупця) відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України обмежена сумою в 100 (сто) гривень.

 5УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ

5.1. З метою виконання умов цих Правил та Політики конфіденційності Адміністрація Сайту має право видаляти розміщену на Сайті Інформацію, Відгуки, а також вживати інші технічні та/або юридичні заходи для припинення доступу до Сайту Користувачів, які порушують умови цих Правил та/або створюють перешкоди іншим Користувачам у використанні Сайту.

5.2. Адміністрація Сайту може надавати сервіси Сайту та/або забезпечити виконання Замовлень Користувачів (в тому числі забезпечення їх оформлення, чи оплату Товару, чи його доставку) через будь-якого агента та/або посередника, що має домовленості з Адміністрацією Сайту. Користувач не має права вимагати особистого надання обслуговування Адміністрацією Сайту, якщо такі надаються залученими нею особами.

5.3. Після переходу Користувача на Сайти-партнери та/або за будь-якими іншими посиланнями на веб-сайти третіх осіб, Адміністрація Сайту звільняється від відповідальності за будь-які дії на цих сайтах, в тому числі неправомірні дії із Інформацією, чи Персональними даними Користувача, які були надані ним з використанням таких сайтів. Дії Користувачів стосовно Сайтів-партнерів (платіжних систем Liqpay (Приватбанку), Альфа Банк Кредит, Миттєва розстрочка від ПриватБанку, OTP Кредит, reCAPTCHA), як і правовідносини між Користувачем та Сайтами-партнерами не можуть зобов’язувати Адміністрацію Сайту та/або бути предметом претензій Адміністрації Сайту.

5.4. Всі згоди/угоди/договори/контракти/правочини, що укладаються між Користувачем та Сайтами-партнерами (їх уповноваженими особами) та/або між Користувачами та будь-якими третіми особами – не можуть зобов’язувати Адміністрацію Сайту.

5.5. Обов’язковою умовою надання Адміністрацією Сайту можливості Користувача здійснювати використання Сайту є беззаперечне прийняття і дотримання Користувачем вимог і положень Правил. Таким чином, при порушенні однієї або декількох умов Договору Користувачем, Адміністрація Сайту, має право без необхідності жодних попереджень та/або компенсацій та/або відшкодувань припинити або призупинити надання Послуг та/або доступ Користувачу до Сайту (Бан) як тимчасово так і назавжди.

5.6. Сторони також визнають, що Адміністрація Сайту декларує та зберігає за собою передбачені законодавством про авторське (суміжне чи промислове) право права та буть-який бенефіт (вигоди) від власної Інформації та Матеріалів, в тому числі, оформлення / графіку / логотипу / наповненню / банера / знаку чи вигляду Сайту як такого. Цей Договір не стосується жодного переходу права власності на будь-яку Інформацію, що належить Адміністрації Сайту чи пов’язані із нею Матеріали чи Сайт (його елементи).

5.7. Користувач не має права без дозволу правоволодільців використовувати знак для товарів та послуг «Атлант» та/або доменне ім’я на якому розміщено Сайт.

5.8.  Кожна із Сторін визнає, що за цим Договором Користувачу надається лише обмежене право використання Інформації, Матеріалів Сайту, належних Адміністрації Сайту, і Користувач не заявляє жодних прав, вимог власності чи інтересів стосовно Інформації Адміністрації Сайту, а у випадку порушення прав Адміністрації Сайту нестиме відповідальність. Адміністрація Сайту, також НЕ надає дозвіл Користувачам для обробки персональних даних її співробітників, за жодних умов, крім цілей необхідності правомірного і легального використання Сайту за його призначенням.

5.9. Сторони визнають, що функціонування Сайту, частково або повністю, може бути припинено Адміністрацією Сайту в будь-який момент без необхідності попередження/повідомлення Користувачів та без необхідності обґрунтування причин. Адміністрація Сайту, при цьому, протягом розумного строку видаляє всю Інформацію Користувачів та Матеріали.

 6. РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧЕМ. ВІДГУКИ

6.1. Користувач гарантує, що вся ця Інформація, розміщена на Сайті не порушує та не буде порушувати нічиїх прав (в тому числі, особистих немайнових прав, авторських та/або суміжних прав, а також, інших прав майнових і немайнових прав суб’єктів права інтелектуальної власності) їх законних інтересів чи Повагу в Інтернеті.

6.2. Користувачу дозволено розміщувати на Сайті, і Користувач гарантує, що розміщуватиме, лише ту Інформація та/або Відгуки, які:

 • не порушують жодного закону, постанови чи нормативного акту;
 • не містять нецензкрну лексику та/або образливі висловлювання;
 • не є наклепом, торговельною дифамацією;
 • не містять незаконних погроз чи фактів переслідування;
 • не є непристойними чи аморальними;
 • не заохочують до насильства та ненависті до особи чи групи осіб, або жорстокості до тварин;
 • не заохочують до використання наркотиків;
 • не порушують жодних законів, що регулюють несправедливу конкуренцію, антидискримінаційну чи неправдиву рекламу;
 • не порушують правил Мережевої етики або умов цього Договору.

Користувач розуміє та погоджується, що Відгук, розміщений ним на Сайті стосовно конкретного Товару, має вміщувати інформацію стосовно якості, функціонування та характеристик, саме цього Товару. У випадку розміщення Користувачем Відгуку, що не стосується цього Товару та/або стосується роботи сервісних служб, служб кур’єрської доставки чи співробітників магазину та/або інших даних, які не стосуються функціонування конкретного Товару – такий Відгук Користувача вважатиметься Офтопіком та може бути видалений/відкоригований/не опублікований, як частково так і повністю, модератором (Адміністрацією Сайту).

6.3. У випадку виникнення у Адміністрації Сайту обґрунтованої підозри, що Інформація Користувача не відповідають вимогам, встановленим для неї Правилами (надалі також – «Неналежна інформація»), Адміністрація Сайту має право, без необхідності отримання будь-якого спеціального підтвердження з боку Користувача, та без компенсації збитків, витрат чи упущеної вигоди Користувачу, а також без необхідності попереднього та/або наступного повідомлення Користувача чи пояснень, здійснити одну, або декілька наступних дій:

 • видалити таку Неналежну інформацію Користувача (зокрема, його Відгук);
 • припинити дію Договору з Користувачем із наступним видаленням всієї Інформації Користувача (його Контенту чи Матеріалів);
 • обмежити доступ іншим Користувачам до Неналежної інформації Користувача (його Відгуку);
 • вимагати відшкодування збитків (в т. упущеної вигоди) та інших витрат, що виявилися необхідними для припинення порушення, відновлення порушених прав Адміністрації Сайту;
 • на строк чи безстроково обмежити доступ Користувача до Сайту (Бан);
 • застосовувати будь-які, як передбачені законодавством, так і не передбачені – заходи забезпечення виконання зобов’язання, оперативні санкції, тощо;
 • вчиняти інші дії спрямовані на захист, попередження чи припинення порушення та/або відновлення своїх прав і законних інтересів.

6.4. У випадку отримання Адміністрацією Сайту вимоги інших осіб про видалення Відгуку (чи іншої Інформації Користвача) з Сайту, внаслідок порушення їх прав – такий Відгук (Інформація) можуть бути видалені Адміністрацією Сайту без необхідності попереднього чи наступного повідомлення Користувача який розмістив такі на Сайті – до моменту доведення таким Користувачем до відома Адміністрації Сайту, шляхом направлення заяви на електронну адресу [email protected] неправомірності видалення і вимог особи, яка заявляла про порушення свої прав.

6.5. При отриманні від осіб претензій/заяв про порушення їх прав та/або законних інтересів внаслідок розміщення Відгуку/Інформації Користувачем, Адміністрація Сайту може перенаправити претензію відповідному Користувачу, що розмістив Відгук/Інформацію (а останній зобов’язаний задовольнити законні вимоги такої претензії) та/або Адміністрація Сайту має право вимагати відшкодування збитків (в тому числі упущеної вигоди), а також інших витрат понесених Адміністрацією Сайту внаслідок пред’явлення таких претензій особами стосовно Відгуку/Інформації від такого Користувача (а останній зобов’язаний задовольнити такі вимоги Адміністрації Сайту).

6.6. Користувач розуміє, що розміщуючи Відгук/Інформацію для загального відома на Сайті, він прямо підтверджує відсутність необхідності Адміністрації Сайту забезпечувати конфіденційність такої Інформації або такого Відгуку на Сайті. Сайт не є гарантом правильності, точності, детальності або повноти Інформації, розміщеної на Сайті третіми особами чи Користувачами.

6.7. Адміністрація Сайту має право здійснювати перевірку Інформації та/або Відгуків Користувача на відповідність вимогам діючого законодавства України.

6.8. Інформація Користувача, яку він додає на Сайт, може відображатися на Сайті із затримкою від декількох хвилин до декількох робочих днів. Адміністрація Сайту залишає за собою право не відображати та/або видаляти інформацію Користувача, що порушує умови цього Договору та/або права третіх осіб, без необхідності попереджувати/повідомляти про таке видалення Інформації.

6.9. У випадку, якщо Відгук Користувача порушує права чи законні інтереси Адміністрації Сайту (пов’язаних з нею осіб) та/або псує ділову репутацію чи завдає шкоди майновим чи немайновим інтересам Адміністрації Сайту та/або порушує правила Мережевого етикету, зокрема, але не виключно містить Спам, Флуд, Флейм, Оффтопік або Непогоджену рекламу – Адміністрація Сайту (а саме, відповідний модератор), має право без необхідності будь-якого повідомлення Користувача чи отримання дозволу Користувача, видалити Відгук без збереження його змісту. Користувачі розуміють та погоджуються, що Адміністрація Сайту не відшкодовує жодних збитків за видалення Відгуків та/або Бан Користувачів, здійснювані відповідно до умов цих Правил.

6.10. Користувач не може вносити зміни у вже розміщений Відгук. Видалення розміщеного Відгуку Користувачем можливе, шляхом направлення Адміністрації Сайту, на електронну адресу [email protected], листа Користувача із обов’язковим використанням електронної пошти зазначеної ним при залишенні Відгука, із чітким зазначенням даних Користувача та Відгуку, який Користувач бажає видалити.

6.11. За запитом правоохоронних органів уповноважених на це, а також, в інших випадках, передбачених законодавством України, Адміністрація Сайту має право негайно і в короткі терміни надати всю та/або будь-яку необхідну Інформацію (в рамках технічних можливостей). Прийняттям Акцепту Користувач також надає Адміністрації Сайту згоду на розкриття відомостей, що є персональними даними та/або становлять конфіденційну інформацію та/або комерційну таємницю, які пов’язані з укладенням та виконанням цього Договору, на запити (вимоги) уповноважених на таке державних органів/органів місцевого самоврядування. Надання такої інформації третім особам буде вважатися наданням інформації з письмового дозволу її власника.

 7. ЛІЦЕНЗІЯ

7.1. Розміщуючи Інформацію (Матеріали, Відгуки) на Сайті, Користувач надає Адміністрації Сайту на всю Інформацію (або її частини) на які поширюються права інтелектуальної власності, невиключну Ліцензію, вільну від роялті (та будь-яких інших платежів належних авторам та іншим суб’єктам права інтелектуальної власності) (надалі – «Ліцензія»).

7.2. Ліцензія надається Користувачем в момент завантаження та/або іншої передачі Інформації Адміністрації Сайту. Ліцензія надається Адміністрації Сайту на всесвітній основі (не обмежена територією будь-якої з країн) та на строк, що дорівнює строку дії законодавчо встановленого строку захисту для конкретного об’єкту, на використання якого надається дозвіл.

7.3. Способи використання Інформації (або її частини), які дозволяються за Ліцензією є право на відтворення, публічне виконання і публічне сповіщення, публічну демонстрацію і публічний показ в тому числі в мережі Інтернет, переклади, адаптації, аранжування та інші подібні зміни, включення як складових частин до складених творів, розповсюдження, відчуження, подання до загального відома публіки, відчуження та інші, передбачені Цивільним кодексом України чи іншими законодавчими актами в сфері інтелектуальної власності, правомочності (способи), необхідні для діяльності Сайту.

7.4. Користувач гарантує, що володіє всіма правами, повноваженнями і підставами, необхідними для надання такої Ліцензії, а у випадку порушення цієї гарантії – Користувач самостійно врегульовує претензії та/або відшкодовує збитки Адміністрації Сайту, що виникли внаслідок порушення Користувачем цієї гарантії.

7.5. Сторони розуміють та підтверджують, що цей Договір є також, Ліцензійним договором, і що Сторонами досягнуто згоди щодо всіх його істотних умов.

 8. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

8.1. Адміністрація Сайту, окрім інших обов’язків визначених цими Правилами, зобов’язана:

 • належним чином та в повному обсязі виконувати всі свої зобов’язання за даними Правилами;
 • надати Покупцю повну та достовірну інформацію щодо Товару, що може здійснюватися із використанням Сайту, як інформаційної системи;
 • здійснити доставку Товару, відповідно до умов, визначених відповідними розділами Сайту та цими Правилами, а саме Товару визначеного умовами договору купівлі-продажу укладеного в порядку передбаченому цими Правилами;
 • за письмовою Заявою про припинення порушення авторського права (суміжних прав) поданою у повній відповідності зі ст. 52-1 Закону України «Про авторське право і суміжні прав» від 23.12.1993 № 3792-XII (в чинній/діючій редакції) на електронну адресу: [email protected], а також, рекомендованим листом на адреси зазначені в реквізитах Адміністрації Сайту, належним чином реагувати на порушення прав Користувачів;
 • виконувати інші обов’язки Адміністрації Сайту, встановлені законодавством України.

8.2. Адміністрація Сайту, окрім інших прав, передбачених Правилами Сайту, має право:

 • Не приступати до оформлення чи виконання Замовлення / припинити дію договору купівлі-продажу (із поверненням вартості Товару) / відмовитись від виконання Договору повністю або частково, або заборонити доступ до Сайту (Бан) у випадках порушення Користувачем вимог, Правил Сайту (або Політики конфіденційності, що є невід’ємним додатком до Правил Сайту) а також у випадку відкликання Користувачем згоди на обробку його персональних даних.
 • Запитувати у Користувача і отримувати документи, проводити перевірки вказаних у них відомостей у будь-яких випадках, якщо у Адміністрації Сайту є причини вважати, що Користувач порушує умови цих Правил та/або порушуються права третіх осіб – і до моменту надання таких, призупинити виконання Замовлення чи діяльність деяких сервісів Сайту.
 • З метою удосконалення Сайту видаляти, вводити, змінювати назви і розміщення рубрик без необхідності попереднього чи наступного повідомлення Користувачів.
 • Залучати третіх осіб для виконання функціональних можливостей Сайту, або зобов’язань за укладеним договором купівлі-продажу.
 • Вимагати дотримання Користувачами правил Мережевого етикету, а у випадку порушення Мережевого етикету (Спам, Флуд, Флейм, Офтопік, Непогоджена реклама, тощо), забороняти Користувачу доступ до Сайту як повністю так і до певних його функціональних можливостей, як на постійній основі, так і тимчасово.
 • Припинити діяльність Сайту, як повністю так і частково, без необхідності здійснення попередження Користувача (-ів).
 • інші права передбачені Договором та/або законодавством України.

8.3. Користувач, окрім інших обов’язків визначених цими Правилами, зобов’язаний:

 • Надавати Адміністрації Сайту достовірну, актуальну та правомірну Інформацію у відповідності з вимогами цього Договору. Забезпечувати достовірність відомостей, що містяться в наданих Інформації (або їх частини) і їх відповідність іншим вимогам законодавства та цього Договору.
 • За запитом Адміністрації Сайту, надавати їй документи, якщо у Адміністрації Сайту є причини вважати, що Користувач порушує умови цих Правил та/або порушуються права третіх осіб.
 • Визначити особу Користувача, відповідальну за здійснення робочих контактів з Адміністрацією Сайту, і надати їх дані Адміністрації Сайту, якщо Користувачем є юридична особа (чи підприємство/установа/організація) та/або особа з неповною цивільною дієздатністю. Сторони узгодили, що переписка відповідальних осіб за допомогою факсимільного або електронного зв’язку має силу документів, складених в простій письмовій формі.
 • Забезпечувати достовірність і належність персональних даних, відомостей про Користувача, контактної інформації Користувача та інших даних чи Інформації, що розміщується на Сайті Користувачем. Користувач, у випадку зміни вище переліченої Інформації невідкладно повідомляє/приводить її у відповідність з актуальними даними. Дії / попередження / запити вчинені Адміністрацією Сайту з використанням наданої Користувачем Інформації (навіть за наявності її недостовірноті), вважаються вчиненими належним чином, і відповідно до умов цього Договору можуть створювати / змінювати / припиняти правовідносини Сторін.
 • При використанні Сайту дотримуватися правил Мережевого етикету в обов’язковому порядку і не допускати порушень Мережевого етикету.
 • Не використовувати адресу електронної пошти Адміністрації Сайту чи телефон чи інші реквізити для здійснення спаму, рекламних розсилок, Флуду чи іншого порушення приватності інформації чи Мережевого етикету.
 • Не використовувати жодним чином Матеріали та/або Інформацію (зокрема, але не виключно: будь-які елементи Сайту, чи то твори, ілюстрації, фотографії, макети, дизайни, знаки для товарів та послуг (їх зображення), програмні коди, тексти та зміст документів, текст цих Правил, будь-які інші об’єкти права інтелектуальної власності, Інформацію інших Користувачів) розміщені на Сайті, окрім як при користуванні Сайту для власних, приватних цілей з метою ознайомлення із Товарами та діяльністю Адміністрації Сайту;
 • Не здійснювати Атаки на сайти.
 • Виконувати інші обов’язки встановлені законодавством та нормативно-правовими актами України.

8.4. Користувач, окрім інших прав, передбачених Правилами Сайту, має право:

 • Користуватися сервісом Сайту, відповідно до умов цих Правил.
 • Знайомитись з ходом виконання Замовлення за укладеним договором купівлі-продажу Товару.
 • Вимагати від Продавця повного так належного виконання умов Правил та договору купівлі-продажу.
 • Звертатися до Адміністрації Сайту за контактними даними електронної пошти [email protected] та/або телефонами розміщеними на Сайті (у верхній його частині) щодо надання додаткової інформації про Товари, про способи і порядок доставки Товару, про порядок оплати та з іншими питаннями, що необхідні Користувачу для здійснення купівлі Товару чи використання Сайту.
 • Вимагати виконання гарантійних зобов’язань сервісними центрами Продавця, відповідно до умов документів на Товар, цих Правил та законодавства України.
 • Вносити пропозиції щодо поліпшення функціональних та інших можливостей Сайту.
 • Направляти заяви/звернення щодо роботи Сайту передбачені цими Правилами та/або законодавством на електронну адресу для звернень [email protected].
 • інші права передбачені Правилами та/або законодавством України.

8.5. Адміністрація Сайту гарантує усунення будь-яких збоїв і помилок, у випадку їх виникнення на Сайті https://atlant.ua/ , у розумні терміни, з урахуванням технічної можливості.

8.6. За виключенням гарантій, прямо вказаних в цих Правилах, Адміністрація Сайту не надає жодних інших прямих чи опосередкованих гарантій. Термін Гарантія (-ї), в цьому Договорі, не повинно розумітися як передбачений Цивільним кодексом України засіб забезпечення виконання зобов’язання – гарантія, що є банківською гарантією, а розуміється, як зобов’язання Сторони дотримуватись визначених відповідних умов протягом строку дії Правил.

8.7. Користувач гарантує, що не існує будь-яких правових чи інших обмежень, що перешкоджають його приєднанню до Правил, у тому числі (але не обмежуючи цим) гарантує:

 • що надана Адміністрації Сайту Інформація (в тому числі персональні дані) є законною, повною та достовірною, відповідає дійсності;
 • що Користувач є законним власником наданої ним Інформації та власником всіх прав на розпорядження та їх використання нею (та/або має всі необхідні повноваження), а також, має право на укладання цього Договору, що не порушує будь-яких прав третіх осіб, а також, не завдає шкоди будь-яким чином третім особам;
 • що надані ним Інформація, Матеріали (або їх частини) повністю відповідають законодавству країни, на території якої здійснюється її розповсюдження, у тому числі використання Адміністрацією Сайту наданих Інформації, Матеріалів, Контенту (або їх частини), в межах виконання зобов’язань за Договором не порушує вимог законодавства України;
 • що Користувач гарантує використання Сайту у повній відповідності умовам цього Договору.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. За невиконання чи неналежне виконання прийнятих за Договором зобов’язань Сторони несуть відповідальність у відповідності з чинним законодавством України.

9.2. Відповідальність Адміністрації Сайту за Правилами Сайту у будь-якому випадку обмежується відшкодуванням завданих Користувачу документально підтверджених збитків у сумі, що не перевищує 100, 00 грн. (сто грн. 00 коп.).

9.3. У випадку порушення Користувачем будь-якого з положень Правил та/або невиконання чи неналежне виконання Користувачем будь-якого з обов’язків Користувача чи його гарантій, передбачених пунктами Правил, Користувач зобов’язується негайно на вимогу Адміністрації Сайту, припинити порушення Договору, привести у попередній стан правовідносини Сторін, а також відшкодувати всі збитки (в тому числі упущену вигоду) та всі витрати (включаючи витрати на правову допомогу, витрати понесені з необхідністю приведення Сайту (його частини) до попереднього стану), що сталися в наслідок невиконання та/або недотримання та/або порушення Користувачем умов Договору протягом 10 (десяти) банківських днів з дня виставлення Адміністрацією Сайту відповідної претензії.

9.4. У випадку порушення Користувачем умов цих Правил, що призвело до документально доведених збитків Адміністрації Сайту та/або у випадку використання Матеріалів Сайту без наявності дозволу Адміністрації Сайту чи право володільців таких Матеріалів, Адміністрація Сайту має право додатково вимагати виплати неустойки у розмірі 1000,00 (тисячу) грн. за кожен факт такого порушення умов Правил Користувачем.

9.5. Передбачені в п.9.3., 9.4. Правил заходи забезпечення виконання зобов’язання є не виключними та можуть застосовуватися разом з іншими способами захисту своїх прав чи інтересів (оперативно-господарські санкції) додатково, зокрема але не виключно разом з переліченими. При цьому Користувач при захисті не висуватиме претензій щодо адекватності способу захисту права Адміністрації Сайту.

9.6. Місце надання сервісів Сайту – Україна (місце розташування відповідного обладнання необхідного для зберігання інформації). Будь-який спір, який виникає з або у зв’язку з цього Договору, в тому числі будь-яке питання щодо його дійсності або припинення, повинні бути вирішені судами України (а саме, судами, місце розташування яких знаходиться в м. Києві, Україна) за правом України.

9.7. Ні існування спору чи претензії, ні факт очікування суду не звільняють жодну з Сторін від виконання зобов’язань за цим Договором.

10.  ФОРС-МАЖОР

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумними заходами. До таких подій надзвичайного характеру відносяться: повінь, пожежа, землетрус, вибух, осідання ґрунту, епідемії й інші явища природи, а також війна або військові дії, страйк в галузі або регіоні, рішення органів державної влади/місцевого самоврядування чи технічні збої, що спричинили неможливість виконання цього Договору.

10.2. При виникненні і припинення форс-мажору Сторона за Договором, для якої створились обставини неможливості виконання її зобов’язань, повинна протягом 20 (двадцяти) календарних днів письмово повідомити про це іншу Сторону і підтвердити наявність таких обставин довідкою, виданою Торгово-промисловою палатою або іншим компетентним органом чи особою. Належним підтвердженням і повідомленням про форс-мажор, що унеможливлюють виконання Адміністрацією Сайту своїх зобов’язань є повідомлення на Сайті, у загальнодоступній формі.

10.3. При відсутності своєчасного повідомлення Сторона, для якої зазначеними обставинами створена неможливість виконання зобов’язань, не має права посилатися на зазначені обставини як підставу для звільнення від відповідальності.

10.4.  У разі виникнення обставин непереборної сили термін виконання зобов’язань за Договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини і їх наслідки.

10.5.   Якщо обставини, передбачені цією статтею, триватимуть понад 3 (три) місяці, Сторони повинні домовитися щодо подальшої долі Договору.

11. ТЕРМІН ДІЇ, ЗМІНА І ПРИПИНЕННЯ ПРАВИЛ

11.1. Правила вступають в силу з моменту Акцепту Користувачем дійсної Публічної оферти і діють до моменту його припинення та/або повного і остаточного припинення діяльності Сайту.

11.2. Цей Договір може бути припинений Продавцем в односторонньому порядку з відшкодуванням отриманих грошових коштів Користувачу (Покупцю), в разі, якщо такі були отримані. При цьому Користувач (Покупець) визнає і погоджується, що у випадку припинення Договору, Адміністрація Сайту може видалити частину або всю Інформацію, завантажені Користувачем, а також, блокує його доступ до Сайту.

11.3. У випадку технічної неможливості чи недоцільності видалення певної Інформації стосовно Користувача, Сторони погодили, що стосовно такої Інформації, зокрема, але не виключно – в частині дії і строку Ліцензії на таку Інформацію, а також, в частині персональних даних, цей Договір продовжує діяти до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань, якщо інші строки не передбачені самим Договором.

11.4. У випадку якщо Адміністрація Сайту залишає за Користувачем, дію Договору з яким припинено, його право користуватися Сайтом, такий Користувач, в момент його першого, після припинення дії Договору, використання Сайту знову вважається таким, що прийняв Акцепт і уклав Договір заново.

11.5.  У разі порушення Користувачем відповідних умов Договору, повідомлення Адміністрацією Сайту Користувача про часткову, або повну відмову Адміністрації Сайту від виконання Договору не вимагається.

11.6.  Жодне з положень цього Договору не тлумачить жодну с Сторін як представника (агента), партнера чи працівника іншої Сторони, а жодна з Сторін при виконанні цього Договору чи будь-яких пов’язаних з ним дій не може представляти себе в якості таких, якщо інше не передбачено договорами Сторін.

11.7.   Укладення цього Договору означає, що Користувач підтверджує свою згоду на передачу Адміністрацією Сайту його конфіденційної інформації будь-яким третім особам у випадку необхідності стягнення з Користувача заборгованості, договірної неустойки, законних відсотків, збитків, процентів за користування чужими грошовими коштами та інших грошових коштів незалежно від типу укладеного з такими третіми особами договору; а також будь-яким третім особам, залучення яких необхідно для виконання зобов’язань за Договором.

11.8.  Зобов’язання Сторін за Договором, які в силу своєї природи повинні продовжувати діяти (включаючи зобов’язання по наданню гарантій, конфіденційності, проведення взаєморозрахунків, але, не обмежуючись зазначеним), залишаються в силі після закінчення терміну дії Правил до їх повного виконання.

12.  ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1.  Правила, їх укладання та виконання регулюється чинним законодавством України. Всі питання, не врегульовані Правилами або врегульовані не повністю, регулюються відповідно до матеріального права України.

12.2. Всі повідомлення та інші документи за Договором, направляються на адреси, вказані при Внесенні даних Користувача. Відомості та інші документи в письмовій формі, коли потрібна їх безпосередня доставка, надсилаються чи рекомендованим поштовим відправленням або кур’єрською службою, чи факсом, чи електронною поштою з / на зазначених (-Користувачем номерів (-и) /адрес (и) електронної пошти. Повідомлення для Адміністрації Сайту, завжди додатково направляються на контактну електронну адресу: [email protected].

12.3. Користувач розуміє і погоджується, що відповідь на його запити чи претензії надається виключно в робочі дні та години Адміністрації Сайту. Строк для розгляду претензій до 30 днів, а за наявності підстав – може бути збільшений Адміністрацією Сайту із повідомленням Покупця.

12.4. Користувач надає дозвіл Адміністрації Сайту, та погоджується шляхом акцепту цих Правил, отримувати на електронну адресу та/або на месенджери (Viber, Whatsapp, Telegram тощо) чи телефонні номери, вказані при Внесенні даних Користувача або в ході виконання Договору, інформаційні електронні повідомлення (далі – “Повідомлення”) на нижченаведених умовах.

 • Адміністрація може використовувати Повідомлення для інформування Користувача про хід виконання укладеного договору купівлі-продажу, його зміну або дострокове припинення, або щодо Правил Сайту.
 • Адміністрація може використовувати Повідомлення для інформування Користувача про нові можливості, Товари, акції, спеціальні пропозиції, інші новини Сайту (Сайтів-партнерів) та новини стосовно діяльності Адміністрації Сайту, як рекламного так і іншого характеру – з правом Користувача відмовитись від розсилки, шляхом, зазначеним в листах Адміністрації Сайту, або шляхом звернення на електронну пошту [email protected], з чітким вказуванням власних ідентифікаційних даних та визначеними засобами зв’язку, щодо яких необхідно припинити розсилку Повідомлень.

12.5.  Якщо будь-яке із положень цього Договору буде визнано недійсним, то законність / дійсність решти його положень від цього не втрачаються.

12.6.  Невід’ємним додатком до цих Правил, із яким Користувач повинен ознайомитись є «ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ САЙТУ».

Використання реквізитів Адміністрації Сайту для здійснення рекламних розсилок, без дозволу Адміністрації Сайту – заборонено

Побутова техніка АТЛАНТ в Україні – офіційний інтернет-магазин ATLANT (044) 599-50-64 (063)-233-44-08
м. Київ
вул. Кибальчича, 11Б
Графік роботи call-центру:

пн-чт з 09:00 до 20:00 | пт з 09:00 до 18:00
сб з 10:00 до 17:00
неділя – вихідний

телефони:
для замовлення запчастин:
cервіс-центр ATLANT:
View Cart Оформити замовлення

продовжити покупки товар збережеться в кошику