СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-БІЛОРУСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “АТЛАНТ – УКРАЇНА”

ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації про емітента

 

 

Повне найменування емітента: Спільне українсько-білоруське підприємство з іноземними інвестиціями у формі приватного акціонерного товариства «АТЛАНТ-УКРАЇНА»

Код за ЄДРПОУ емітента: 14344743

Місцезнаходження емітента: 02183, м. Київ, вул. Кибальчича, будинок 11-Б.

Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 503 64 74.

Електронна поштова адреса емітента: maria@atlant.ua

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.atlant.ua

Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Рішення про зміну складу посадових осіб емітента прийняте Загальними зборами акціонерів (протокол №1 від 14.03.2014 року) в зв’язку з закінченням строку повноважень, а саме:

Обрано Коваленка Павла Леонідовича на посаду директора (згоди на розкриття паспортних даних не надавав), який раніше перебував на посаді директора з 08.04.2013 року.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента, що становить 60%.

Розмір пакета акцій емітента: 290 668 600 акцій.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: до 07.04.2015 року.

Припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Подоровського Олександра Анатолійовича (згоди на розкриття паспортних даних не надавав), який раніше перебував на посаді Члена Ревізійної комісії  з 08.04.2013 року.

Переобрано Паламарчука Олександра Володимировича, начальника комерційного відділу емітента, Членом Ревізійної комісії (згоди на розкриття паспортних даних не надавав), який раніше перебував на посаді Члена Ревізійної комісії  з 08.04.2013 року.

Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

Розмір пакета акцій емітента: 0 акцій.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: до 07.04.2015 року.

Переобрано Шепелявенко Марію Володимирівну, секретаря емітента, Членом Ревізійної комісії (згоди на розкриття паспортних даних не надавала), яка раніше перебувала на посаді Члена Ревізійної комісії  з 08.04.2013 року.

Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

Розмір пакета акцій емітента: 0 акцій.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: до 07.04.2015 року.

Обрано Григор’єву Тетяну Давидівну, начальника відділу управлінського обліку та фінансової звітності ЗАТ «Атлант» (м. Мінськ), Членом Ревізійної комісії (згоди на розкриття паспортних даних не надавав), яка раніше посад у емітента не обіймала.

Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

Розмір пакета акцій емітента: 0 акцій.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: до 07.04.2015 року.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

Директор Коваленко Павло Леонідович, 17.03.2014 року.