СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-БІЛОРУСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “АТЛАНТ – УКРАЇНА”

Повне найменування емітента: Спільне українсько-білоруське підприємство з іноземними інвестиціями у формі приватного акціонерного товариства «АТЛАНТ-УКРАЇНА»

Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 14344743

Місцезнаходження емітента: 02183, м. Київ, вул. Кибальчича, будинок 11-Б.

Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 503 64 74.

Електронна поштова адреса емітента: maria@atlant.ua

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.atlant.ua

Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Рішення про зміну складу посадових осіб емітента прийняте Загальними зборами акціонерів (протокол №1 від 27.02.2013 року) в зв’язку з закінченням строку повноважень, а саме:

Обрано Коваленка Павла Леонідовича на посаду директора (згоди на розкриття паспортних даних не надавав), який раніше перебував на посаді директора з 08.04.2012 року.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента, що становить 60%.

Розмір пакета акцій емітента: 290 668 600 акцій.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: до 07.04.2014 року.

Обрано Подоровського Олександра Анатолійовича, головного бухгалтера ЗАТ «Атлант» (м. Мінськ), Членом Ревізійної комісії (згоди на розкриття паспортних даних не надавав), який раніше перебував на посаді Голови Ревізійної комісії  з 08.04.2012 року.

Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

Розмір пакета акцій емітента: 0 акцій.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: до 07.04.2014 року.

Обрано Паламарчука Олександра Володимировича, начальника комерційного відділу емітента, Членом Ревізійної комісії (згоди на розкриття паспортних даних не надавав), який раніше перебував на посаді Члена Ревізійної комісії  з 08.04.2012 року.

Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

Розмір пакета акцій емітента: 0 акцій.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: до 07.04.2014 року.

Обрано Шепелявенко Марію Володимирівну, секретаря емітента, Членом Ревізійної комісії (згоди на розкриття паспортних даних не надавала), яка раніше перебувала на посаді Члена Ревізійної комісії  з 08.04.2012 року.

Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

Розмір пакета акцій емітента: 0 акцій.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: до 07.04.2014 року.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з чинним законодавством: директор Коваленко Павло Леонідович, 28.02.2013 року.