Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії,

та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 Директор                                                                                                                                           Паламарчук О.В.

  (посада)                                                               (підпис)                                   (прізвище та ініціали керівника)

 

М.П.

 (дата)

  Річна інформація емітента цінних паперів

 за      2014 рік

І. Загальні відомості

 

 1. Повне найменування емітента

 2. Організаційно-правова форма

 3. Код за ЄДРПОУ

4. Місцезнаходження

5. Міжміський код, телефон та факс

 

СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-БІЛОРУСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТЛАНТ- УКРАЇНА"

Акціонерне товариство

14344743

вул.Кибальчича, 11-Б, м. Київ, Дніпровський р-

н, 02183, Україна

(044)503-64-74, (044)503-64-70

6. Електронна поштова адреса maria@atlant.ua

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 08.04.2015(дата)

2. Річна інформація опублікована у № 66 Газета "Бюлетень. Цінні папери України" (номер та найменування офіційного друкованого видання) 14.04.2015 (дата)

3. Річна інформація розміщена на сторінці www.atlant.ua в мережі Інтернет (https://atlant.ua/press-center/richna-informacija-emitenta-cinnih-paperiv-za-2014-rik.html)

 

Зміст

1. Основні відомості про емітента

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

X

 

 

 

 

 

 

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій

(розміру часток, паїв)

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

X

X

X

 

 

 

 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

9. Інформація про загальні збори акціонерів

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

X

 

 

 

 

 

 

 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

3) інформація про зобов’язання емітента

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

X

X

X

 

 

 

X

X

 

 

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

17. Інформація про стан корпоративного управління

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром

(сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки: Інформація про органи управління емітента відсутня оскільки емітент є акціонерним товариством. Лiцензiй (дозволів) на окремi види дiяльностi емiтент немає. Протягом звітного періоду емітент не приймав участі в створенні юридичних осіб. Посада корпоративного секретаря в товаристві не передбачена. Інформація про рейтингове агентство відсутня у зв’язку з тим, що у статутному капіталі Товариства немає державної частки, Товариство не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави, Товариство не здійснило випуску боргових цінних паперів та не займає монопольного (домінуючого) становища.   В інформації про володіння посадовими особами емітента акціями емітента паспортні дані посадових осіб відсутні оскільки посадові особи не надали згоди на її розкриття. Протягом звітного року рішення щодо виплати дивідендів не приймалось, дивіденди не нараховувались та не виплачувались. Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випуску процентних, дисконтних та цільових (безпроцентних) облігацій та інших видів цінних паперів. Протягом звітного періоду Товариство похідних цінних паперів не випускало та операцій з ними не здійснювало. Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало викупу власних акцій. Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випусків інших видів цінних паперів. Протягом звітного періоду Товариство не користалося кредитами банку, зобов'язань за облігаціями, іпотечними цінними паперами, сертифікатами ФОН, векселями, іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) та за фінансовими інвестиціями в корпоративні права не має. Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності, а також дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн. грн., в зв’язку з чим інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції і про собівартість реалізованої продукції відсутня. Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випуску іпотечних цінних паперів. Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випуску боргових цінних паперів, іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів та сертифікатів ФОН. Звіт про стан об'єкта нерухомості відсутній у зв’язку з тим, що протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості. Річна фінансова звітність, складена згідно Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку України (П(С)БУ).

1. Повне найменування


ІІІ. Основні відомості про емітента

СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-БІЛОРУСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТЛАНТ-УКРАЇНА"

 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

Серія А01 №400360

 

3. Дата проведення державної реєстрації

 

15.05.1993

4. Територія (область)

м. Київ

 

5. Статутний капітал (грн)

 

4844476,00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

 

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

 

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

 

37

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

Найменування виду діяльності

Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах

Код за КВЕД

46.43

 46.19

 47.19

  

10. Органи управління підприємства:  Емітент - акціонерне товариство.

11. Банки, що обслуговують емітента:

 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

2) МФО банку

3) поточний рахунок

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

5) МФО банку

6) поточний рахунок

Філія Київське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»

321842

26000435357001

Філія Київське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»

321842

26009435357002

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи фізична особа Коваленко Павло Леонідович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

5) освіта**

6) стаж роботи (років)** д/н, д/н, 11.11.1111, д/н 1957 Вища 37

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ПП "Сігма-К", директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 17.03.2014 до 07.04.2014 року

9) опис: Повноваження та обов’язки посадових осіб емітента встановлені Статутом Товариства, розмір виплаченої винагороди установлений згідно штатного розкладу та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася. Іншої посади на будь- яких інших підприємствах посадова особа не обіймала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Повноваження посадової особи припинено згідно рішення загальних зборів акціонерів від 31.10.2014 року. Стаж роботи посадової особи - 37 років, попередня посада, яку займала посадова особа - директор ПП "Сігма-К". Протягом останніх 5 років іншої посади на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймала. Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття.

1) посада Директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи фізична особа Паламарчук Олександр Володимирович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

5) освіта**

6) стаж роботи (років)** д/н, д/н, 11.11.1111, д/н 1978 Вища 16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: СП ПрАТ "Атлант-Україна", член Рівізійної комісії

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 31.10.2014 до 07.04.2015 оку

9) опис: Повноваження та обов’язки посадових осіб емітента встановлені Статутом Товариства.

Винагорода, у т.ч. у натуральній формі емітентом не надавалася. Іншої посади на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа обрана на посаду директора згідно рішення загальних зборів акціонерів від 31.10.2014 року. Стаж роботи посадової особи - 16 років, попередня посада, яку займала посадова особа - член Ревізійної комісії СП ПрАТ "Атлант-Україна". Протягом останніх 5 років іншої посади на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймала. Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття.

1) посада Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи фізична особа Ветошкін Антон Олександрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

5) освіта**

6) стаж роботи (років)** д/н, д/н, 11.11.1111, д/н 1975 вища 16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: СП ПрАТ "Атлант-Україна", менеджер комерційного відділу

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 31.10.2014 до 07.04.2015 року

9) опис: Повноваження та обов’язки посадових осіб емітента встановлені Статутом Товариства. Винагорода, у т.ч. у натуральній формі емітентом не надавалася. Іншої посади на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Рішенням загальних зборів від 31.10.2014 р. посадова особа обрана на посаду члена Ревізійної комісії Товариства. Стаж роботи - 16 років, попередня посада, яку займала посадова особа – член менеджер комерційного відділу СП ПрАТ "Атлант-Україна". Протягом останніх 5 років іншої посади на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймала. Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття.

1) посада Член ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи фізична особа Шепелявенко Марія Володимирівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

5) освіта**

6) стаж роботи (років)** д/н, д/н, 11.11.1111, д/н 1980 Вища 14

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: СП ПрАТ "Атлант-Україна", член Ревізійної комісії

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 31.10.2014 до 07.04.2015 року

9) опис: Повноваження та обов’язки посадових осіб емітента встановлені Статутом Товариства. Винагорода, у т.ч. у натуральній формі емітентом не надавалася. Іншої посади на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Рішенням загальних зборів від 31.10.2014 р. посадова особа була переобрана на посаду члена Ревізійної комісії Товариства, інших змін за звiтний перiод не було. Стаж роботи - 14 років, попередня посада, яку займала посадова особа – член Ревізійної комісії СП ПрАТ "Атлант-Україна". Протягом останніх 5 років іншої посади на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймала. Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття.

1) посада Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи фізична особа Юринок Світлана Василівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

5) освіта**

6) стаж роботи (років)** д/н, д/н, 11.11.1111, д/н 1969 вища 24

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ЗАТ "Атлант" (м. Мінськ), заступник головного бухгалтера

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 31.10.2014 до 07.04.2015

9) опис: Повноваження та обов’язки посадових осіб емітента встановлені Статутом Товариства.

Винагорода, у т.ч. у натуральній формі емітентом не надавалася. Іншої посади на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Рішенням загальних зборів від 31.10.2014 р. посадова особа обрана на посаду члена Ревізійної комісії Товариства. Стаж роботи - 24 роки, попередня посада, яку займала посадова особа – заступник головного бухгалтера ЗАТ "Атлант" (м. Мінськ). Протягом останніх 5 років іншої посади на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймала. Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття.

1) посада Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи фізична особа Шкода Віолета Леонідівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

5) освіта**

6) стаж роботи (років)** д/н, д/н, 11.11.1111, д/н 1970 Вища 24

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ТОВ НВКЦ "Новас", головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 15.09.2003 безстроково

9) опис: Повноваження та обов’язки посадових осіб емітента встановлені посадовою інструкцією, розмір виплаченої винагороди установлений згідно штатного розкладу та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася. Іншої посади на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змiн за звiтний перiод не було. Стаж роботи посадової особи - 24 роки, попередня посада, яку займала посадова особа - головний бухгалтер ТОВ НВКЦ "Новас". Протягом останніх 5 років іншої посади на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймала. Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття.

2. Інформація про володіння  посадовими  особами емітента акціями емітента

 

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейо-

вані іменні

привілейо- вані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Член Ревізійної комісії

фізична особа

д/н, д/н, 11.11.1111, д/н

0

0,00000000000

0

0

0

0

Юринок Світлана

Василівна

Член Ревізійної комісії

фізична особа

д/н, д/н, 11.11.1111, д/н

0

0,00000000000

0

0

0

0

Ветошкін Антон

Олександрович

Головний бухгалтер

фізична особа

д/н, д/н, 11.11.1111, д/н

0

0,00000000000

0

0

0

0

Шкода Віолета

Леонідівна

Член ревізійної комісії

фізична особа

д/н, д/н, 11.11.1111, д/н

0

0,00000000000

0

0

0

0

Шепелявенко Марія

Володимирівна

2014 р.

© SMA    14344743

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Директор

фізична особа

д/н, д/н, 11.11.1111, д/н

0

0,00000000000

0

0

0

0

Паламарчук Олександр

Володимирович

Директор

фізична особа

д/н, д/н, 11.11.1111, д/н

0

0,00000000000

0

0

0

0

Коваленко Павло

Леонідович

Усього:

0

0,00000000000

0

0

0

0

 2014 р.


© SMA           14344743

 

VI. Інформація про осіб, що володіють  10 відсотками та більше акцій емітента

 

Найменування юридичної особи

Код за

ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (%)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейо-

вані іменні

привілейо- вані на пред'явника

Закрите акціонерне товариство

"Атлант"

д/н

пр-т Переможців 61, м.Мінськ, 22003,

Білорусь

193779000

39,9999917

193779000

0

0

0

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі паспорта,

найменування органу, який видав паспорт

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (%)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейо-

вані іменні

привілейо- вані на пред'явника

Коваленко Павло Леонідович

д/н, д/н, 11.11.1111, д/н

290668600

60,0000083

290668600

0

0

0

Усього:

484447600

100

484447600

0

0

0

 2014 р.

© SMA                         14344743

  

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

 

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

 

X

Дата проведення

</